Obchodné podmienky

Dodávateľ: DLD, s.r.o. so sídlom Veterná 2026/6, Ružomberok 034 01, IČO 47512768 (v ďalšom texte iba "DLD, s.r.o.")

Odberateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou DLDs.r.o., a to predovšetkým vystavením objednávky v písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy.

Produkt znamená realizáciu dodávky reklamných predmetov a s tým spojených služieb záväzne objednaných odberateľom.

1. Objednávka produktu

Produkt alebo službu objednávateľ objednáva:

  • online objednávkovým formulárom,
  • e-mailom na adresu info@reklamne-plachty.sk
  • telefonicky na číslo+421 907 053 053

Objednávky musia obsahovať: kontaktnú osobu, fakturačné údaje, adresu pre doručenie tovaru, ak je iná ako fakturačná, názov tovaru, cenu za kus a počty kusov.
Každá potvrdená objednávka je záväzná.
V prípade, že odberateľ upustí od záväznej objednávky, môže dodávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % kúpnej ceny za objednaný produkt, od objednávky ktorého odberateľ upustil. Odberateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu do 14 dní zaplatiť.

2. Odber a dodávka tovaru

Odber produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: kuriérskou službou.

Pri osobnom prevzatí produktu z prevádzky dodávateľa, odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, telefonickej, mailovej alebo faxovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu, alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.

Cena prepravy tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti sa účtuje paušálne sumou 8 EUR bez DPH. Na žiadosť odberateľa je možné zabezpečiť expresnú prepravu tovaru. Náklady s touto prepravou budú preúčtované odberateľovi v plnej výške.

Ak nie je dohodnuté inak, bežná dodacia doba reklamných predmetov s potlačou je do 5 pracovných dní.

Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.

3. Ceny a zľavy


Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.

Cena produktu je uvádzaná bez DPH a nezahŕňa náklady za služby, potlač, dopravu a poistenie.

4. Spôsob platby

Platba sa vykonáva na základe zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom.
Platby sa vykonávajú v eurách.

Zadržanie platby alebo krátenie platby z dôvodu protipohľadávok je neprípustné, pokiaľ písomne nebolo dohodnuté inak.

5. Vlastníctvo produktu a riziká

Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplným uhradením ceny, ktorá má byť uhradená na účet dodávateľa.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku včasného nedodania produktu, vady na produkte, nevyhovujúcej potlače, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Neplnenie alebo porušenie záväzku dodávateľa, týkajúce sa jednej alebo viacerých čiastočných dodávok nemá za následok zrušenie obchodného vzťahu s odberateľom vo vzťahu k produktom a službám už dodaným alebo ešte nedodaným.

6. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

Záručná doba na produkt dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Záruka je určená písomnou formou dokladom o kúpe. Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky.

Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) poškodenie pri dobere tovaru, je odberateľ povinný oznámiť nedostatky na tovare okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. V prípade, že sa jedná o množstevnú reklamáciu, je odberateľ povinný si túto reklamáciu uplatniť okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.

Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení, kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.

Vady musia byť vytknuté písomne, faxom alebo e-mailom s ich detailným upresnením reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto vady, stráca nároky z týchto vád.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

V prípade, ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách, zapríčinených mechanicky, prírodnou katastrofou, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku vady na produkte, nevyhovujúcej potlače alebo včasného nevyriadenia reklamácie.

7. Záverečné ustanovenia

V prípade, ak sa preukážu niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovania tým zostávajú nedotknuté.

Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť.

Právne vzťahy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany si dohodli pre prípad riešenia sporov právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Odberateľ uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.